บ้านอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทสพร เสมอดี, ณัฏฐณิชา บุญชาลี, ธัญชนก ภูมิกาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ ธานี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะประกอบด้วย ระบบตรวจจับใบหน้าและทะเบียนรถ เพื่อเปิดประตูบ้าน หากไม่ใช่เจ้าของบ้านระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกจะทำงานและแจ้งเตือนผ่านไลน์เจ้าของบ้าน เปิด/ปิด ประตูบ้านด้วยการสแกนลายนิ้วมือและแอปพลิเคชั่น เปิดไฟบ้านผ่านแอปพลิเคชั่น เปิดไฟห้องนอนด้วยสัญลักษณ์มือ ไฟนอกบ้านเปิดด้วยค่าแสง ระบบรดน้ำต้นไม้ผ่านเซนเซอร์วัดความชื้นและควบคุมด้วยเวลาในการรดน้ำ ในระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการผสมผสานระหว่าง จะนำข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน วัดค่าแสง และระบบปัญญาประดิษฐ์ : AI มาวิเคราะห์ผ่านการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Arduino Ide และ โปรแกรม PicToBlox โดยใช้บอร์ด Arduino ในการควบคุมระบบภายในบ้าน