การศึกษาคำตอบของสมการที่เกี่ยวข้องกับกราฟขั้นบันไดเเละกราฟเส้นตรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาย ธีร์กวิน กาญจนเเสนส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ จะหาสูตรที่อยู่ในรูปทั่วไป

โดย จะหาความสัมพันธ์ระหว่างสมการเส้นตรงกับสมการขั้นบันได