การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะของปลากัดเพื่อพัฒนาให้ตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกปลากัดสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญสิตา วิกาศ, กุลรัตน์ ธรรมสนอง, จิรกิตติ์ กิตติเกษมคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์, ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทย ปลากัดเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย มีการส่งประกวดเป็นจำนวนมาก และเพื่อพัฒนาปลากัดให้ตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกปลากัดสวยงาม คณะผู้จัดทำจึงศึกษาอิทธิพลของแสงสีต่างๆ ที่มีผลต่อลักษณะภายนอก ท่าทาง อัตราการรอด และความเข้มสีของปลากัด ทำการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เลี้ยงปลากัดด้วยแสงสีน้ำเงิน แสงสีแดง และแสงสีเขียว เลี้ยงปลากัดโหลละ 1 ตัว ซ้ำ 5 โหล ในแต่ละแสงสี