การศึกษาปริมาณเมลาโทนินในมะม่วงหาวมะนาวโห่ มะยม และสละสำหรับการพัฒนาเป็นอาหารเสริมให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตชญา ภูวนธรรม, เนติธร เปรี่ยมพราย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมลาโทนินเป็นสาร indoleamine ที่มีกรดอะมิโนทริปโตเฟนเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ โดยเมลาโทนินมีอยู่ในพืช ผลไม้ สมุนไพร รวมถึงเป็นฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งเมลาโทนินมีประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาอาการ jet lag และสามารถลดปัญหาทางด้านการนอนหลับได้ ทางผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาปริมาณเมลาโทนินในผลไม้พื้นเมืองของประเทศไทยที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปสามชนิด ได้แก่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะยม และสละ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาผลไม้เพิ่มเติมที่มีปริมาณเมลาโทนิน ทำให้สามารถยกระดับพืชพื้นเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้เกิดการกระจายรายได้สู้เกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนาต่อทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมยา และสามารถลดปัญหาทางด้านการนอนหลับได้