การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมด้วยตัวอ่อน Tenebrio molitor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร ศรีวิรมย์, เขมณัฏฐ์ ตันสถาวีรัฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สไตโรโฟมเป็นหนึ่งในพลาสติกที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าน้ำหนักเบา และมีความสามารถในการกักเก็บอุณหภูมิ หากแต่สไตโรโฟมไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้จึงเกิดปัญหาสารตกค้างตามมา ทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จึงควรหาแนวทางเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกจึงเป็นหนึ่งในแนวทางดังกล่าว เนื่องจากสาเหตุที่ว่า ตัวอ่อน Tenebrio molitor หรือหนอนนก มีจุลินทรีย์ Pseudomonas aeruginosa ที่มีความสามารถในการ ย่อยสลายสไตโรโฟมโดยไม่เหลือไว้ซึ่งสารตกค้าง และผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจากการย่อยสลายคือ อุจจาระ คาร์บอนไดออกไซด์ และชีวมวล คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหา จึงจัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของตัวอ่อน Tenebrio molitor โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของความสว่างต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมด้วยหนอนนก ความหนาแน่นของประชากร ต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมด้วยหนอนนก และอาหารที่ให้ไปก่อนการให้สไตโรโฟมต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมด้วยหนอนนก