การแยกและหาภาวะอิแนนทิโอเมอร์ของแอลกอฮอล์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีที่ใช้อนุพันธ์ไซโคเดกซ์ทริน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา ศรีบุญเรือง, แสนแก้ว แก้วแสง, ธนัชญา บุญเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการแยกคู่อิแนนทีโอเมอร์ของแอลกอฮอล์ ที่มีโครงสร้างหลักเป็น 1-phenyl-ethanol และ 1 phenyl-1-propanol จํานวน 33 ชนิด ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีที่มี heptakis(2-0-methyl-3-acetyl-6-O-tert-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin และ hexakis(2,3-di-O-methyl-6-0-tert-butyldimethylsilyl)-α-CD เป็นเฟสคงที่ชนิดไครัล โดยวิเคราะห์ด้วย ภาวะโปรแกรม และภาวะอุณหภูมิคงที่ เพื่อหาภาวะเบื้องต้นและภาวะอุณหภูมิคงที่ที่สามารถแยกคู่อิแนนทีโอเมอร์ออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์และใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยที่สุด รวมถึงศึกษาผลของชนิดและตำแหน่งของหมู่แทนที่บนวงแอโรแมติกที่มีผลต่อค่าริเทนชั่นและค่าการแยกของสาร จากการวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมอุณหภูมิเริ่มต้นจาก 40 °C ถึง 220 °C ที่อัตรา 3.22 °C/min