การแปรรูปขยะโฟมเพื่อแทนที่การใช้ทรายในการผลิตซีเมนต์บล็อก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษยมาศ มีบุญ, ธารน้ำ เทนสิทธิ์, พิมพ์ชนก สืบเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแปรรูปขยะโฟมเพื่อแทนที่ทรายในการผลิตซีเมนต์บล็อก เนื่องจากขยะโฟมมีปริมาณมาก ใช้เวลาย่อยสลายนาน และกระบวนการกำจัดก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาความไม่คุ้มทุนในการรีไซเคิล เนื่องจากโฟมมีรูพรุนปริมาณมาก จึงทำให้มีลักษณะเบา เมื่อนำมารีไซเคิลโดยทำให้เป็นเม็ดแข็งด้วยการนำไปผสมกับอะซิโตนจากนั้นปล่อยให้แข็งตัว แล้วนำไปทำให้เป็นเม็ดขนาดเท่าทราย เพื่อนำไปแทนที่ทรายในการทำซีเมนต์บล็อกโดยมีการกำหนดสูตรซีเมนต์บล็อกที่่มีอัตราส่วนระหว่างปูน:ทราย:โฟม เท่ากับ 1:2:0(สูตรควบคุม) 1:4/3:2/3(สูตร1) 1:1:1(สูตร2) 1:2/3:4/3(สูตร3) ทั้งหมด 4 สูตร แล้วทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ดังนี้ (1) มวลแห้ง (2) ค่าความต้านแรงอัด (3) อัตราการดูดซึมน้ำ (4) อัตราการระบายน้ำ (5) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

จากการศึกษาพบว่า(1) สามารถขึ้นรูปซีเมนต์บล็อกได้ (2) ส่วนผสมที่ดีที่สุด คือ สูตร1 (ปูน:ทราย:โฟม เท่ากับ 1:4/3:2/3 (3) มวลแห้งของซีเมนต์บล็อกและสมบัติการทนแรงกดลดลง เมื่อปริมาณโฟมเพิ่มขึ้น แต่ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อถูกแทนที่ไม่เกิน 30% (4) อัตราการดูดซับน้ำลดลง แต่อัตราการระบายน้ำออกจากตัวเองเพิ่มขึ้น (5) ผลิตภัณฑ์ไม่ปล่อยสารที่ทำให้ค่า pH ของน้ำเปลี่ยนแปลง (6) ซีเมนต์บล็อกที่มีส่วนผสมของโฟมสามารถทดแทนซีเมนต์บล็อกธรรมดาได้ และเป็นอีกทางเลือกในการลดปริมาณขยะโฟม