การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยภาพถ่ายรังสีทรวงอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภทีป์ พรมคำน้อย, ธนกฤต ไตรภูมิ, ชิตณุพงศ์ โพธิ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก ต้องใช้สายตาบ่อย และอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างในบางครั้ง จึงได้คิด โครงงาน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการอ่านภาพ X-ray ปอดด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่จะวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับปอด 4 ชนิด ได้แก่ โรคมะเร็งปอด,ปอดอุดกั้นเรื้อรัง,ปอดอักเสบ และ โรคปอดติดเชื้อ โดยได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นรังสีแพทย์ จากโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก เพื่อที่จะได้มีความรวดเร็วมากขึ้นในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีทรวงอก

จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อที่จะลดเวลาการอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอกเพื่อระบุโรค คณะผู้จัดทำได้เลือกพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ที่สามารถจำแนกภาพต่างๆออกเป็นกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะผู้จัดทำหวังว่าจะได้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอกด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ