สกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รามิล สมัญญา, กวีวัธน์ เที่ยงธรรมรุจน์, วริศา ก้อนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลองเรื่อง สกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ เป็นงานวิจัยต่อเนื่องซึ่งได้ จัดทาขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่าในประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับขยะ ซึ่งประเภทขยะที่พบเห็นและสามารถ นามาทาประโยชน์ได้คือ เศษขยะจากส่วนประกอบพืช ทางผู้จัดทาจึงได้นาเศษขยะจากพืชมาอย่าง เปลือกส้ม โอ ทาให้เกิดประโยชน์โดยการแปลงให้เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

วิธีการดาเนินงาน ศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกแตงโม พบว่าสารคาร์บอกซีเมทิล- เซลลูโลสจากชุดการทดลองที่ 3 ดีที่สุด สกัดโดยเตรียมเนื้อเยื่อ ล้าง หั่น ตากให้แห้ง นามาฟอกสีด้วย สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 10% จากนั้นต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์ความ เข้มข้น 1 โมลาร์ 3 ชั่วโมง แล้วนาไป อบในตู้อบอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 15 ชั่วโมง ขูดด้วยตะแกรงขนาด 1 มิลลิลิตร ได้ผงเซลลูโลส จากนั้นนากรดคลอโรอะซิตริกในไอโซโพรพานอลและสารละลายโซเดียมไฮดรอก- ไซด์ความเข้มข้น 40% มาเทลงในผงเซลลูโลสที่ได้แช่ไว้ 30 นาที ไปอบอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง 30 นาที แล้วรินส่วนที่เป็นของเหลวออกใส่สารละลายเมทานอล 70% และปรับให้เป็นกลางด้วยกรดซิตริก 90% แล้วจึงกรองของเหลวออก ใส่สารละลายเอทานอล 70% แช่ไว้ 10 นาทีแล้วกรองของเหลวออกทาซ้า 5 ครั้ง แล้วใส่สารละลายเมทานอล 70% แช่ไว้ 10 นาที กรองของเหลวออกนามาวางไว้ 1 คืน จะได้ สารคาร์- บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอนาไปตรวจสอบสมบัติพบว่าเป็นของแข็งสีขาวมีค่า pH เท่ากับ 7 ไม่มี กลิ่น มีความคงตัวสารที่เป็นเจลมีทั้งที่เป็นเจลใสและเจลที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อย