ศึกษาความใกล้ชิดของนกยางในวงศ์เดียวกันจาก mtDNA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภูมิ ชัยพรรณา, วุฒิชัย เรืองวิไลกฤตย์, ธีรดนย์ เรือนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาความใกล้ชิดของนกยางที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน จากอักษรที่ใช้ในลำดับดีเอ็นเอได้แก่ A, C, G, และ T ซึ่งแทนหน่วยย่อยนิวคลีโอไทด์ ของสายดีเอ็นเอได้แก่ เบส adenine , cytosine ,  guanine และ  thymine ว่านกยางอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่คนละสปีชีส์ มีรูปร่างที่คล้ายกันหรือไม่

ขนาดตัวใกล้เคียงกันหรือไม้ มีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกันตรงจุดใดบ้าง แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด