สถานีจ่ายไฟรับเงินสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์วิภา เลิศวัฒนเตชินท์, ปิยาภรณ์ สุคะตะ, ธนพร สร้อยสนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีของยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายซึ่งการใช้พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องเติมพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งาน ปัจจุบันประเทศไทยยังมีสถานีจำหน่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนหันมาใช้พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการที่จะผลิตสถานีจำหน่ายไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับต้นทุน จึงคิดที่จะประดิษฐ์สถานีจำหน่ายไฟฟ้าแบบรับเงินสดโดยสถานีจำหน่ายไฟฟ้านี้จะวัดปริมาณไฟฟ้าที่สามารถเติมลงในแบตเตอร์รี่ของยานพาหนะและคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามสารถเติมไฟฟ้าได้สูงสุดเท่านี้แล้วจึงเติมไฟฟ้าตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการต้องการว่าจะเติมเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้ยานพาหนะครบตามจำนวนเงินลูกค้า ตัวตู้จะทำการตัดไฟทันที