การสร้างแบบจำลองพรรณไม้ในรูปแบบARของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโปรแกรมGoogle SketchUp

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส ผลมุ่ง, กัณติชา ด้วงเคน, ศิริวิมล พันธะสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิริยา ทิพมาตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสร้างแบบจำลองพรรณไม้ในรูปแบบARของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อสร้างแผนผังพรรณไม้โดยใช้โปรแกรม Google sketchup โดยจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอน 1.1.เลือกพรรณไม้หลักในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนมา5ต้น วัดเส้นรอบวงและความสูง 1.2.นำมาเป็นแบบในการสร้างภาพต้นไม้ในGoogle SketchUp 2.เพื่อสร้างภาพ3มิติโดยใช้โปรแกรมVuforiaควบคู่กับแอพพลิเคชั่นUnity โดยการนำภาพ2มิติที่สร้างในโปรแกรมGoogle SketchUp มาinsert เข้าในโปรแกรมVuforia 3.เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยการทำgoogle Form การดูแผนผังพรรณไม้แบบเดิมและแผนผังพรรณไม้แบบใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดความพึงพอใจของแผนผังพรรณไม้แบบAR 3ด้านคือ 3.1.ความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้ง 3.2.การมองเห็นโครงสร้างภายนอก เส้นรอบวง และส่วนสูง 3.3.ความสะดวกสบายในการดูชื่อของพรรณไม้ นำมาคิดเป็นร้อยละจากนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างแล้วบันทึกข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อ