การสร้างสรรค์ลวดลายโคมไฟจากกระดาษเส้นใยไผ่ด้วยโปรเเกรม gsp

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลจิรา พรมวัง, พิชญุตม์ มิกราช, ปนัดดา ไชยทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาพร ดาโอภา, รพีพร สุรารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เเละวิทยาการในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบาย มีการพัฒนากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ง่ายขึ้น กระบวนการนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสิ่งเเวดล้อมตามมา คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงสนใจที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่มองข้าม มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการประดิษฐ์โคมไฟที่ทำจากกระดาษจากเส้นใยไผ่ โดยมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของสมการจากเส้นโค้งเพื่อนำไปออกแบบลวดลายด้วย

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อลดต้นทุนการผลิตโคมไฟโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ เเละ 2) เพื่อนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมการของเส้นโค้งมาออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยมีวิธีการดำเนินการ 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระดาษจากเส้นใยไผ่ที่จะนำมาประกอบเป็นรูปร่างลักษณะของโคมไฟ เเละส่วนที่สองศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของสมการจากเส้นโค้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และรณรงค์ให้ผู้คนมาสนใจการสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟที่ใช้สิ่งของจากวัสดุตามธรรมชาติเพื่อจะช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ เพราะเหตุนี้จึงได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบลวดลายโคมไฟจากกระดาษเส้นใยไผ่ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)