การออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้โปรแกรม GeoGebra

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณภรณ์ ร่างกาย, กนกวรรณ สุทธิประภา, กุสุมา กาหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร สุรารักษ์, วัชระ เหมือนสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ของขวัญหรือของฝากนั้นนับว่าเป็นของแทนใจที่มีค่าอย่างหนึ่ง กล่องของขวัญเองก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าของขวัญเพราะเป็นการแสดงถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆแก่กัน สิ่งของที่เรามักจะซื้อมาฝากผู้อื่นนั้นมีมากมายหลายขนาด ทำให้การหากล่องใส่สิ่งของเหล่านั้นหาขนาดที่พอดียากและกล่องที่เรานำมาใส่ก็อาจจะมีลวดลายที่ไม่ค่อยถูกใจเรา จึงต้องหากระดาษมาห่ออีกชั้นซึ่งทำให้ยุ่งยากกว่าเดิม โดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมการพาราเมตริกกับรูปคลี่ของกล่อง 2)เพื่อสร้างลวดลายจากสมการพาราเมตริกโดยประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra 3)ศึกษาและประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวิธีการดำเนินงาน คือ สร้างโปรแกรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมการพาราเมตริก จากโปรแกรม GeoGebra ใช้โปรแกรมในการออกแบบลวดลายของกล่องแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างชิ้นงานให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น จากนั้นนำโปรแกรมที่ได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ออกแบบลวดลายแบบต่างๆ และศึกษาความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม กลุ่มของพวกเราจึงคิดที่จะสร้างกล่องที่มีขนาดพอดีกับสิ่งของที่ต้องการจะใส่ในกล่องและมีลวดลายตามที่เราต้องการ จากการสร้างด้วยโปรแกรม GeoGebra ร่วมกับการสร้างลวดลายจากสมการพาราเมตริก

ผลปรากฏว่า สามารถสร้างโปรแกรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมการพาราเมตริกในรูปคลี่ของกล่อง นำไปออกแบบลวดลายได้หลายลวดลาย และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด