แอปพลิเคชันจัดการการรับ-ส่งนักเรียนอนุบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ จรา, กรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย, ฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาความเสี่ยงจากการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนชั้นอนุบาล และการถูกลักพาตัวเด็กจากคนแปลกหน้าที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กเล็กที่ต้องใช้บริการรถรับ-ส่ง หรือเด็กเล็กที่มีคนแปลกหน้ามารับกลับจากโรงเรียน เนื่องจากครูผู้ดูแลไม่สามารถรับทราบข้อมูลของผู้ปกครอง ไม่มีการตรวจเช็คนักเรียน และไม่มีการบันทึกหลักฐานการรับ-ส่งนักเรียนอนุบาล หากมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ปกครองของเด็ก มีการตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลผู้ปกครอง และมีการบันทึกหลักฐานการรับ-ส่งนักเรียน จะช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กเล็ก จึงได้มีการวางแผนในการสร้างแอปพลิเคชันที่จะจัดการข้อมูลการรับ – ส่งนักเรียนชั้นอนุบาล โดยภายในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วย ข้อมูลของผู้ปกครอง ข้อมูลของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลการรับ - ส่งเด็กนักเรียน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการในรับ – ส่งนักเรียน และมีการเก็บบันทึกหลักฐานการมารับ – ส่งเด็กนักเรียน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กได้