แพลตฟอร์มการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชไมพร เอียดราช, ภัทรานิษฐ์ สุขธนพฤฒิวงศ์, ธัชวรรณ หนูพินิตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพราะเมื่อทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่ดี ก็จะทำให้มีโอกาสได้ไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลให้มีรายได้ที่ดี ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตก็จะดีตามไป ทางคณะผู้จัดทำ มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าถึงการเรียนรู้ จากนิสิต/นักศึกษาที่มีความสามารถและความต้องการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยมีการติวในรายวิชาสาขาต่างๆ การแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาลัย และอีกมากมาย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มนี้ ในส่วนของนักเรียนสามารถเข้าถึงคอร์สติวได้ตลอดเวลาในราคาที่จับต้องได้ ในส่วนของนิสิต/นักศึกษา จะได้รับโอกาสในการหารายได้เสริมในการเป็นติวเตอร์ และได้ประสบการณ์จากการสอน และในส่วนของคณะผู้จัดทำจะได้กำไรจากเปอร์เซ็นต์รายได้ของผู้ขาย ซึ่งก็คือจากนิสิต/นักศึกษา และรายได้จากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินในเว็บไซด์