แอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิน ชูถิ่น, จิดาภา ศรีฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำมีความคิดที่จะทำแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีคนในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโดยตรง ทำให้มีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย จากประสบการณ์ที่ได้ดูแลผู้ป่วยพบว่าการปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในระยะยาวได้ ซึ่งสาเหตุสำคัญของปัญหานี้คือการหลงลืม คณะผู้จัดทำจึงตระหนักถึงสาเหตุนี้และได้คิดสร้างแอปพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยขึ้นมา ภายในแอปพลิเคชั่นประกอบไปด้วย บันทึกประวัติการเข้ารับการรักษา ยาที่แพ้และยาที่กำลังรับประทาน อาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง บันทึกเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆหรือคนในครอบครัวที่สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ยังส่วนของการบันทึกอาการประจำวันเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจครั้งถัดไป และมีการแจ้งเตือนการรับประทานยา รวมไปถึงนัดต่างๆด้วย ซึ่งจะสร้างแอปพลิเคชั่นจากภาษาไพธอน โดยใช้kivyที่เป็นlibraryชนิดหนึ่งของการเขียนโปรแกรมผ่านโปรแกรมไพชาร์ม สาเหตุที่เลือกใช้การเขียนโปรแกรมเองนั่นเป็นเพราะว่าต้องการความแปลกใหม่และที่เลือกใช้ภาษาไพธอนเนื่องจากผู้จัดทำมีความคุ้นเคยกับภาษาไพธอนมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ