การศึกษาการพัฒนาเส้นใยนาโนพลาสติกจาก PCL และ PVA สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุตม์ ทองศรี, สิรวิชญ์ พรมกสิกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการพัฒนาเส้นใยนาโนพลาสติกจาก PCL และ PVA ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารอาหาร และมีระยะเวลาการย่อยสลายที่นาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยศึกษาโครงสร้างเส้นใย คุณสมบัติการดูดซับ ปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงโดยใช้เส้นใย และอัตราการเจริญเติบโตของพืชโดยการเพาะเลี้ยงด้วยเส้นใยนาโนพลาสติก