การศึกษาการผลิตผ้าด้วยเส้นใยจากใบอ้อยเคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ ชอบสาร, สิริกานต์ สนิทนวล, ชุติกาญจน์ พูลศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีจุดประสงค์ คือ ศึกษาสมบัติเชิงกล และสัณฐานวิทยาของเส้นใยที่สกัดได้จากใบอ้อย, ศึกษาความแตกต่างระหว่างเส้นใยจากใบอ้อยและเส้นใยผสม, ศึกษาความแตกต่างในการผลิตเส้นด้ายจากการใช้สารยึดติดต่างกัน เพื่อให้เส้นใยและสารนาโนเกิดการยึดติดกัน, ศึกษาความแตกต่างในการผลิตผ้าจากการใช้สารยึดติดต่างกัน เพื่อให้เส้นใยและสารนาโนเกิดการยึดติดกัน และศึกษาความสามารถในการต้านเชื้อรา Staphylococcus aureus ของผ้าที่ผลิตโดยใช้สารยึดติดต่างกัน โดยในการบวนการดำเนินงานมีการสกัดเส้นใยจากใบอ้อย เพื่อนำไปผสมกับเส้นใยฝ้าย กลายเป็นเส้นใยผสม จากนั้นทำการเคลือบเส้นใยโดยใช้สารยึดติด ได้แก่ โพลิแลคติกแอซิด และโพลิไวนิลอะซิเตต เพื่อเป็นตัวเชื่อมเส้นใยให้แข็งแรงและยึดติดซิงค์ออกไซด์นาโนให้เข้าถึงเส้นใยและผ้าได้ ช่วยลดปริมาณแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่อยู่ในผ้าได้