เครื่องรดน้ำสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ พิกุลทอง, ชยพัทธิ์ จันทร์ทิพย์, คมกฤษฑ์ บุญปีติชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น App Bluetooth RC Car เพื่ออำนวยความสะดวกในการรดน้ำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาของการรดน้ำสนามหญ้าแบบเดิมในปัญหาต่างๆ ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์นี้ขึ้น โดยใช้วัสดุที่ทันสมัย และ เชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์มือถือโดยใช้สัญญาณ Bluetooth เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน App ARDUINO 1.8.13