อุปกรณ์ช่วยในการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้หลักการคลื่นเสียงความถี่ต่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศร์ เปี่ยมปรีชา, คณพศ น้ำดอกไม้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา เฉลิมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใช้หลักการคลื่นเสียงในการนอนหลับลึกมากยิ่งขึ้น