เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพน ปรมัทธงชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญนภา ศรีโฉม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงงาน “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์” ไว้ว่า การใช้โมเดล

GRU สำหรับการวิเคราะห์ Time series ของ EEG Data

CNN สำหรับการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของ FFT ในแต่ละการแสดงอารมณ์

รายงานความคืบหน้าฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการประมวลผลสัญญาน EEG เพื่อทำนายสภาวะอารมณ์ด้วย โมเดล GRU+CNN ข้อมูลที่ใช้ในการเทรนจะเป็น Dataset ของการถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าทางอารมณ์ ซึ่งโมเดลนี้มีประสิทธิภาพมากกว่า 99% บนชุดข้อมูลทดสอบ

โดยภาพรวมของโครงงานนี้ได้กล่าวใว้ในบทนำ ซึ่งโครงงานนี้เกิดขึ้นจากคำถามว่า “มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มาถึงจนในปัจจุบันได้อย่างไร” ในปัจจุบันผู้พัฒนาได้สั่งสมความรู้และจินตนาการและได้คำตอบที่ชัดเจนแล้ว จนได้เกิดเป็นความคิดริเริ่มของโครงงานนี้ ส่งผลให้เกิดรายงานฉบับนี้ขึ้นมา