ลูกระนาดไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมสรณ์ อุลหัส, วิทวัช อินแก้ว, ปรีญาภรณ์ คลังเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์, เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันนั้นประชากรมนุษย์นั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรก็สูงขึ้นตาม ซึ่งหนึ่งในความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นก็ คือ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยากมากมาย ทางกลุ่มเราจึงได้มีการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยทางเราได้คิดค้น speed bump ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ เมื่อมีน้ำหนักกดลงไป