ระบบคอมพิวเตอร์กลางอัจฉริยะจากโทรศัพท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมคุณ บุญหล้า, ณัฐิวุฒิ กรองไตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้พัฒนาขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์คือการนำโทรศัพท์เก่ามาประยุกต์ใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในครัวเรือน เนื่องจากโทรศัพท์เก่านั้นมักจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทียังมีสมบัติดีพอในการใช้ในชีวิตประจำวันอยู่