ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ P.acnes ซึ่งเป็นสาเหตุของสิวอักเสบด้วยสารสกัดแทนนินในใบชุมเห็ดเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สชญา ศรีจูม, ญาณิศา ดวงมาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศีกษาการนำสารสกัดแทนนินจากพืชสมุนไพรไทยมาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P.acne ด้วยใบชุมเห็ดเทศโดยใบชุมเห็ดเทศ 30 g ต่อเอทานอล 50% 75% 95% ตามลำดับ และ 60 g ต่อเอทานอล 50% 75% 95% ตามลำดับ และจากนั้นนำสารสกัดมาทดสอบการยับยั้บเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิค disc diffusion test วิธีการทดสอบนี้ใช้หลักการแพร่ โดยนำสารที่ต้องการทดสอบหยดลงบนกระดาษกรอง แล้วนำไปวางบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้เพาะเลี้ยงเชื้อไว้แล้ว สารทดสอบดังกล่าวจะแพร่จากกระดาษ กรองไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อสารทดสอบแพร่ออกไปมากขึ้น ความเข้มข้นของสารทดสอบจะลดลงตามระยะทางที่ทำให้เกิด ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารทดสอบ ที่ จุดต่างๆ ของแผ่นกระดาษกรองนั้น ในขณะเดียวกันเชื้อจุลินทรีย์บนผิว ของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ถูกยับยั้งโดยสารทดสอบ ก็จะเจริญและเพิ่มจานวนขึ้นจนเห็นได้ชัด โดยบริเวณใกล้กระดาษกรองซึ่งมีความเข้มข้นของสารทดสอบมากพอจะยับยั้งเชื้อได้ จะไม่มีการเจริญของเชื้อจึงเห็นเป็น บริเวณใส (clear zone) เกิดขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส จะบอกถึงความสามารถของสารทดสอบว่าสามารถยับยั้งเชื้อ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถนาไปหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้บการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal Bactericidal Concentration, MBC)