ตู้ฟักไข่โดยใช้ตู้เย็นรีไซเคิลแบบกลับไข่อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติมา บุญมี, ธนัญญา เลิศนิบุนะ, ธนัชชา เผือกอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของไก่ในการฟักไข่ในระยะเวลา 21 วัน

จากตู้ฟักไข่ไก่โดยใช้ตู้เย็นรีไซเคิลแบบกลับไข่อัตโนมัติ แบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1

การออกแบบและประดิษฐ์ ตู้ฟักไข่ไก่โดยใช้ตู้เย็นรีไซเคิลแบบกลับไข่อัตโนมัติ ผลการศึกษาพบว่า

การออกแบบและสร้างตู้ฟักไข่ไก่โดยใช้ตู้เย็น รีไซเคิลแบบกลับไข่อัตโนมัติ

โดยนำตู้เย็นเก่าที่เสียแล้วมาเป็นโครงสร้าง แล้วนำอุปกรณ์มาต่อเข้ากับโครงสร้างเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

ควบคุมความชื้นให้คงที่ และควบคุมให้ระบบหมุนเปลี่ยนกลับไข่อัตโนมัติ ตู้ฟักไข่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ตู้ฟัก และตู้เกิด ตู้ฟักไข่นี้จะมีระบบควบคุมด้วยเบรกเกอร์ จำนวน 3 ตัว ได้แก่เบรกเกอร์ตัวที่ 1

เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ฟัก ประกอบไปด้วย ดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิ พัดลมกระจายความร้อน

และฮิตเตอร์ตัวให้ความร้อน เมื่อยกเบรกเกอร์ตัวที่ 1 ชุดควบคุมอุณหภูมิจะทำงาน

โดยดิจิตอลจะสัมพันธ์กับฮิตเตอร์ คือ จะตั้งอุณหภูมิของตู้ฟักไข่ไว้ที่ 37.5–38.0 องศาเซลเซียส

เมื่ออุณหภูมิในตู้ฟักไข่ถึง 38.0 องศาเซลเซียส ดิจิตอลจะตัดไฟให้ฮิตเตอร์หยุดทำงาน

ทำให้อุณหภูมิภายในตู้ฟักลดลง เมื่อถึง 37.5 องศาเซลเซียส ดิจิตอลจะสั่งให้ฮิตเตอร์ทำงาน

จะทำงานเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา เบรกเกอร์ตัวที่ 2 เป็นชุดควบคุมการกลับไข่ในตู้ฟัก โดยความเอียงของถาดกลับไข่ใช้

30 องศา และเบรกเกอร์ตัวที่ 3 ชุดควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เกิด

ประกอบด้วยดิจิตัลควบคุมอุณหภูมิหลอดไฟตัวให้ความร้อนและพัดลมกระจายความร้อน ขั้นตอนที่ 2

หาประสิทธิภาพในการฟักไข่ของตู้ฟักไข่และตู้เกิดโดยใช้ตู้เย็นรีไซเคิล

พบว่าอุณหภูมิภายในตู้ฟักไข่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 37.5-38.0 องศาเซลเซียส

และความชื้นที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 29-31 องศาเซลเซียส

และเมื่อศึกษาปริมาณการฟักออกเป็นตัวของลูกไก่จากตู้ฟักไข่ โดยนำไข่ไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ฟอง

มาฟักไข่ในตู้ฟักไข่ แล้วทำการตรวจสอบไข่ไม่มีเชื้อ และ ไข่เชื้อตายโดยการส่องไข่ 3 ครั้งคือวันที่ 7,14 และ 18

ของการฟักไข่ ต่อจากนั้นนำไข่เข้าตู้เกิด ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง พบว่า ในช่วงระยะเวลา 0-7 วัน มีไข่ไม่มีเชื้อ

คิดเป็นร้อยละ 3.67 ช่วงระยะเวลา 8-14 วัน มีไข่เชื้อตาย คิดเป็นร้อยละ 2 ช่วงระยะเวลา 15-18 วัน

มีไข่เชื้อตายร้อยละ 1.67 ช่วงเวลา 9-21 วัน มีลูกไก่ตายโคมร้อยละ 1.33 ฟักออกเป็นตัวทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91

ของไข่ทั้งหมด