ตู้ฟักไข่โดยใช้ตู้เย็นรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติมา บุญมี, ธนัญญา เลิศนิบุนะ, ธนัชชา เผือกอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทย เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองผู้เลี้ยงมักปล่อยให้ไก่พื้นเมืองหากินเองตามธรรมชาติ ตามหัวไร่ปลายนา ไม่มีการเลี้ยงดูและให้อาหารมากนัก การฟักไข่ก็อาศัยให้แม่ไก่ฟักเอง การดูแลลูกไก่ก็ให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเอง เมื่อมีลูกไก่เหลือจากศัตรู และโรคต่าง ๆ โตขึ้นก็จับมาเป็นอาหาร และขายเป็นรายได้ หรือบางตัวชนเก่งก็เลี้ยงไว้ในเชิงกีฬา แต่ในปัจจุบันวิถีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น ความจูงใจด้านการตลาด จึงทำให้การเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบหลังบ้าน มาเป็นการเลี้ยงแบบระบบฟาร์มมากขึ้น มีการเลี้ยงในรูปแบบการค้ามากขึ้น และยังมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองประเภทสวยงาม ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างมหาศาล แต่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตู้ฟักไข่ไก่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของประเทศไทย เพราะสามารถเพิ่มลูกไก่ได้ร้อยละ 80-90 จากลูกไก่ทีเกิดจากแม่ไก่ที่ฟักไข่เองตามธรรมชาติจะได้ลูกไก่ 30-40 ตัว/แม่/ปี เนื่องจากแม่ไก่ต้องเสียเวลาการฟักไข่ และเลี้ยงลูกเอง ถ้าฟักด้วยตู้ฟักไข่จะได้ลูก 60-70 ตัว/แม่/ปี และจะได้ลูกไก่เป็นชุดพร้อม ๆกันสะดวกในการจัดการ และลดอัตราการตายได้มากกว่า และตู้ฟักไขนั้นถ้าไปซื้อตามท้องตลาดจะมีราคาสูงมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำตู้ฟักไข่แบบใช้ตู้เย็นรีไซเคิลโดยใช้ตู้เย็นที่เสียแล้วมาต่ออุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุณหภูมิภายในตู้ที่เหมาะสม เทียบเท่ากับแม่ไก่ที่กกไข่ไว้เองซึ่งจะช่วยฟักไข่ให้ได้ปริมาณมากขึ้นกว่าการฟักไข่เองตามธรรมชาติ สามารถประยุกต์ใช้ของที่ไม่มีประโยชน์มาใช้ประโยชน์มาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และลดปัญหาดังกล่าว