ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรภูมิ สมารังคสุต, เศรษฐพงศ์ บุญตาเเสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส(COVID-19)อย่างรุนแรงในประเทศไทยทำให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในแนววิถีใหม่หรือ New normal เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต หนึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสังคมปัจจุบันคือ การสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความสะดวกที่ผู้ซื้อสินค้าไม่จำเป็นต้องออกบ้านเพื่อเลือกซื้อถึงหน้าร้านด้วยตนเอง แต่ปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 1.ปัญหาการไม่ทราบเมื่อมีพัสดุมาส่งที่บ้านโดยสาเหตุนั้นมาได้จากหลายประการ เช่น บางครัวเรือนไม่มีกริ่งสำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีพัสดุมาส่งหรือในบางกรณีที่ผู้พักอาศัยไม่ได้อยู่บ้านและไม่ได้รับสายโทรศัพท์ของพนักงานส่งพัสดุจึงทำให้ไม่ทราบว่ามีสินค้ามาส่งและสินค้านั้นอาจถูกตีกลับได้ในที่สุด 2.ปัญหาพัสดุมีปัญหา ข้อนี้ถือว่าอันตรายมากๆในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพราะเราไม่อาจทราบได้เลยว่าของที่พนักงานส่งพัสดุนำมาส่งจะมีสิ่งผิดกฎหมายแฝงมาด้วยหรือไม่ ดังที่เป็นข่าวอยู่ในสังคมว่ามีผู้ประสงค์ร้ายแฝงยาเสพติดมาในกล่องพัสดุทำให้ผู้พักอาศัยรายนั้นได้รับเคราะห์ว่ากระทำความผิดฐานครอบครองสิ่งเสพติด หรือปัญหาของหายโดยไม่ทราบสาเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

3.ปัญหาพัสดุที่ถูกนำส่งมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโควิด-19 จากการแถลงการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากศูนย์จัดส่งสินค้าออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้นั้น มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทยด้วยเช่นกันเนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สูงขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์โควิดดังนั้นผู้ที่มีการสั่งสินค้าออนไลน์จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมตู้รับพัสดุอัจริยะ ในรูปแบบของตู้รับพัสดุที่เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน สามารถแจ้งเตือนผู้พักอาศัยเมื่อมีพัสดุมาส่งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ส่วนตัวได้ มีกล้องสำหรับบันทึกวิดีโอผู้มาส่งพัสดุตลอด 24 ชม. และสามารถฆ่าเชื้อโควิด-19ที่อาจได้รับการแพร่เชื้อมาจากพนักงานส่งพัสดุ