การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุที่นำมาทำถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟและกากชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภสพรรณ พันธุ์ออน, กัญญาพัชร ศรีหาราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุที่นำมาทำถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟและกากชา โดยประเด็นปัญหาเกิดจากการที่ในปัจจุบันมีการนำถุงพลาสติกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของพลาสติกเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา และในทางด้านการเกษตรมีการนำพลาสติกมาใช้เช่นกัน เช่นนำมาทำถุงดำเพาะชำต้นกล้า ซึ่งถ้าหากต้องการนำพืชลงดิน เราจำเป็นจะต้องแกะถุงออก อาจจะทำให้รากของพืชเสียหายและส่งผลด้านการเจริญเติบโตได้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาและได้นำกากกาแฟและกากชามาใช้ในการขึ้นรูปถุงเพาะชำชีวภาพโดยจะนำถั่วเหลืองมาใช้เป็นส่วนผสมที่ให้ธาตุอาหารแก่พืชมาผสมในการทำถุงเพาะชำ และมีแป้งมันสำปะหลังมาเป็นวัสดุผสาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมที่นำมาทำถุงเพาะชำชีวภาพ 2.เพื่อศึกษาความเหนียวของถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟ และกากชา 3.เพื่อศึกษาระยะเวลาในการย่อยสลายของถุงเพาะชำชีวภาพที่ทำมาจากกากกาแฟ และกากชา 4.เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าในถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟ และกากชา โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมที่นำมาทำถุงเพาะชำชีวภาพโดยอัตราส่วนที่นำมาศึกษามีทั้งหมด5อัตราส่วน ได้แก่ 1:1:1, 1:2:1, 1:3:1, 2:1:1 และ2:3:1 ศึกษาหาระยะเวลาในการย่อยสลายของถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟและกากชาโดยเก็บผลทุกๆ 5 วันเป็นเวลา 60 วัน เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าในถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟ และกากชาโดยการบันทึกความสูงของลำต้นและจำนวนใบ และ ศึกษาความเหนียวของถุงเพาะชำชีวภาพจากกากกาแฟ และกากชาโดยทดสอบหาค่าแรงดึงของถุงเพาะชำชีวภาพ ทำการทดลองอัตราส่วนละ 3 ซ้ำ