การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดนิโคตินจากใบยาสูบ มะเขือเทศ และมันฝรั่งเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งในต้นมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา ไชยเทพ, นวพร คำสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะละกอจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มะละกอมักพบกับปัญหาของศัตรูพืชคือการระบาดของเพลี้ยแป้ง ที่สร้างความเสียหายให้กับมะละกอเป็นอย่างมาก มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง บริเวณยอดอ่อน ใบ ดอก และผล ของต้นพืช นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลหวานออกมาที่ผิวผลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของราดำส่งผลให้เกิดราดำ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ผลผลิตเกิดความสกปรก ส่งผลกระทบแก่การส่งออกของผลผลิต นอกจากนี้มูลหวานของเพลี้ยยังดึงดูดมดให้มากินน้ำหวานและช่วยในการกระจายตัวของเพลี้ยอีกด้วย และเพลี้ยแป้งยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคของเชื้อไวรัสเข้าสู้พืชได้ ในการป้องกันเพลี้ยแป้งส่วนใหญ่เกษตรกรไทยนิยมใช้สารเคมีสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ดังนั้นการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกในการนำมาใช้ควบคุมและกำจัดเพลี้ยแป้งถึงแม้สารสกัดจากพืชสมุนไพรจะมีความคงตัวต่ำถูกทำลายได้ง่ายด้วยรังสียูวีและการชะล้างของน้ำหรือน้ำฝนก็ตาม แต่มีข้อดีหลายประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกสารสกัดนิโคตินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากใบยาสูบ มะเขือเทศ และมันฝรั่งในการกำจัดเพลี้ยแป้ง เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งในต้นมะละกอซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายสูง เพื่อนำสารสกัดที่ได้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรโดยใช้วิธีการสกัดสารด้วยวิธีเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน