การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกำมันต์จากเปลือกมังคุด กาบมะพร้าว และเปลือกข้าวโพดในการดูดซับตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ดารณี เสงี่ยมวิบูล, พัทธ์ธีรา เพียรหัตถ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กัมมันต์(activated carbon หรือ activated charcoal) โดยทั่วไปเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยคาร์บอน ที่ได้จาก ถ่านที่ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูงมาก และเป็นถ่านที่มีสมบัติพิเศษที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีสมบัติในการดูดซับสูงเนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นจํานวนมาก และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์มีหลายชนิด และส่วนมากวัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบมักเป็นพวกอินทรีย์สารซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ และถ่านกัมมันต์มีความสามารถในการดูดซับสารต่าง ๆ ทําให้สามารถกักเก็บโมเลกุลต่างๆ ในพื้นผิวภายในได้ ซึ่งรวมไปถึงการดูดซับ สารตะกั่ว ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้

          ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดในการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ทั้งเปลือกมังคุด กาบมะพร้าว และข้าวโพดมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้

โดยคณะผู้จัดทำจะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกำมันต์จากเปลือกมังคุด กาบมะพร้าว และเปลือกข้าวโพด โดยมีตัวแปรควบคุมคือ อุณหภูมิการเผา ระยะเวลาในการเผา สารกระตุ้น ปริมาณสารกระตุ้น ระยะเวลาในการแช่สารกระตุ้น อุณหภูมิเผากระตุ้น ระยะเวลาในการเผากระตุ้น และปริมาณวัสดุที่ใช้ทำ