ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำเลือด เซรัม เม็ดเลือด และเลือดของแมงดาทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ครองขวัญ คำจันทร์ลา, ชวาลา อิณชิต, ภูฟ้า ประสงค์ศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำเลือด เซรัม เม็ดเลือด และเลือดของแมงดาทะเล จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาว่าแมงดาทะเลสามารถทนต่อสารพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระในองค์ประกอบเลือดหรือไม่ ทดสอบด้วยวิธี ABTS assay, DPPH assay, Ferrous chelating ability ซึ่งกำจัดโปรตีนโดยใช้ TCA และ Acetonitrile ทางคณะผู้จัดทำคาดว่า ถ้าในองค์ประกอบเลือดของแมงดาทะเลมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วใน ABTS assay, DPPH assay, Ferrous chelating ability สารละลายจะต้องเกิดการเปลี่ยนสี