เซนเซอร์นำทางคนตาบอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร สวัสดิ์วรวงศ์, นันทัชพร จันทร์เผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพบว่ามีประชากรประมาณ 285 ล้านคน มีความบกพร่องด้านการมองเห็นประชากรกว่า 246 ล้านคนที่มีความสามารถในการมองเห็นผิดปรกติและมีประชากร 39 ล้านคนที่ตาบอดสนิท

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตามที่องค์กรอนามัยโลกกล่าว ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการมองเห็นสามารถนำพาบุคคลเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ต้องการได้ แต่บุคคลข้างต้นเหล่านี้จะต้องเจอกับอุปสรรคการมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางในการเดินทางทำให้เคลื่อนที่ได้ไม่สะดวกและไม่มี

ความปลอดภัยในการเคลื่อนที่ เนื่องจากมีสถานที่ที่ไม่อำนวยสำหรับผู้พิการทางสายตา คณะผู้จัดทำ

จึงคิดค้นโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย