เซนเซอร์เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันจากพฤติกรรมของน้ำป่าไหลหลากไร้สายอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลวัต พัฒนศิริกุล, ธีรพงษ์ พลประถม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์, ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานวิจัยเรื่องRURAL FLASH-FLOOD BEHAVIOR IN GOUYAVE WATERSHED, GRENADA, CARIBBEAN ISLAND ซึ่งเป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันเพื่อหาแนวทางการออกแบบผังเมืองให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถที่จะเตือนล่วงหน้าหรือส่งสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาตินี้ได้ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการออกแบบชุดเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งนำความรู้ด้านพฤติกรรมของน้ำท่วมฉับพลันมาประยุกต์ร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆในการเก็บข้อมูลและสามารถเตือนภัยประชาชนได้เพื่อลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยจุดประสงค์ของโครงงานนี้คือต้องการที่จะออกแบบชุดทดลองที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งน้ำ เพื่อวัดปริมาณน้ำควบคู่ไปกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระยะเวลาที่ฝนจะตก และนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลผ่านบอร์ดarduino หากข้อมูลถูกประมวลผลออกมาและมีค่าอยู่ในช่วงที่เป็นอันตรายจะทำการส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านระบบไร้สายและทำการแจ้งเตือนในที่สุด