ฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร แสงรัตนธงชัย, ภาสินี พรมเหลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกกันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันซึ่งบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลาสติกย่อยสลายได้ยากและปล่อยสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา ดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวา

จากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าผักตบชวานั้นในปัจจุบันมีผลวิจัยที่ค้นพบว่าสามารถนาเอาผักตบชวามาเตรียมเซลลูโลสคุณภาพสูงได้ เพราะในผักตบชวามีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงประมาณร้อยละ24ซึ่งเป็นเซลลูโลสคุณภาพสูงที่นาไปเตรียมซีเอ็มซีที่จัดเป็นซีเอ็มซีที่นำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักตบชวาเหมาะสมในการนำมาผลิตเป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม