วัสดุเชิงประกอบจากซังข้าวโพดและชานอ้อยโดยใช้แป้งดัดแปรและพอลิสไตรีนโฟมรีไซเคิลเป็นตัวเชื่อมประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ หฤทัยสุขสันติ์, พสชนัน พละกลาง, พรนภัส จิตประสาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สอาด ริยะจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมเป็นวัสดุที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีน้ำหนักเบาและสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดขยะประเภทโฟมจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้จึงได้นำขยะประเภทโฟมมาดัดแปรโครงสร้างทางเคมีด้วยMaleic anhydride แล้วนำมาใช้เป็นตัวเชื่อมประสานในวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยชานอ้อยและเส้นใยซังข้าวโพด และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างตัวเชื่อมประสานกับเส้นใยจึงมีการเพิ่มแป้งมันสำปะหลังดัดแปรโครงสร้างด้วยMaleic Anhydrideในตัวเชื่อมประสาน และทำการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตัวเชื่อมประสานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน