ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Streptococcus mutans จากสารสกัดสะเดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติวัฒน์ มีแสง, เมธาวี กสานติกุล, ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวธวัฒ นาพิรุณ, สุกัลยา อุทัยดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นําแบคทีเรียมาทดสอบกับสารสกัดสะเดา