วิเคราะห์ผลการสังเคราะห์ carbon dots ด้วยไมโครเวฟจากสารตั้งต้นที่แตกต่างกันเพื่อบำบัดสีย้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร มีศรีสุข, นัทธมน ชัยสิทธิ์สงวน, ฐานิตา ขุนทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้น เนื่องจากปัญหาของน้ำเสียที่เกิดจากการย้อมสีผ้าของโรงงานอุตสากรรมสิ่งทอ คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงประโยชน์ของคาร์บอนดอทที่มีคุณสมบัติในการฟอกสีย้อม คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษา โดยสังเคราะห์คาร์บอนดอทขึ้นมาจากสารชีวภาพต่างๆ คือ Ascorbic, Xylose, Citric acid และ Tannic ผสมกับ น้ำ, Urea, Formaldehyde, Acetal, Benzaldehyde, Dimethylformamide จากนั้นนำสารที่สังเคราะห์ขึ้นทั้งหมด 24 ชนิด มาสังเกตการเรืองแสง พบว่าสารที่สังเคราะห์จาก Citric acid ผสมกับ Urea มีการแสดงคุณสมบัติของการเรืองแสงชัดเจนที่สุด ซึ่งการเรืองแสงเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคาร์บอนดอท จึงได้ทำการศึกษา Particle analyzer, Zeta potentail, fluorescence ของ carbon dots ที่สังเคราะห์จาก Citric acid ผสมกับ Urea โดยใช้ปริมาณของ Citric acid ที่แตกต่างกัน 0.1-1.0 mol ต่อ Urea 10 mol ได้ผล Particle analyzer ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 129.16 nm, ตรวจสอบผล Zeta potential ประจุรอบบริเวณผิววัตถุเป็นประจุลบ และตรวจสอบ fluorescence พบว่าความเข้มข้นของ Citric acid ที่ใช้สังเคราะห์ CDs, ความเข้มข้นของ CDs และความยาวที่ใช้กระตุ้น มีผลต่อการเรืองแสง สรุปการทดลองได้ว่าคาร์บอนดอทที่สังเคราะห์จาก Citric acid กับ Urea เป็นคาร์บอนที่เหมาะสมจะใช้ในการฟอกสีย้อมเพราะ สามารถให้คาร์บอนดอทในปริมาณมาก