วุ้นจากเพคติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ปรากฏกล้า, พรนัชชา สอาดยิ่ง, กนกวรรณ นุชาญรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพคตินเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ ในทางอุตสาหกรรมเป็นสารก่อเจลหรือสารให้ความหนืด ดังนั้นโครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวการการแข็งตัวของผงวุ้น 20 กรัม โดยละลายกับน้ำ 50 กรัม และละลายกับเพคติน 10-20 กรัม สังเกตและจับเวลาว่าเพคตินปริมาณเท่าใดจะทำให้ผงวุ้นแข็งตัวเร็วที่สุด