วุ้นจากเพคติน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ปรากฏกล้า, พรนัชชา สอาดยิ่ง, กนกวรรณ นุชาญรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส, อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในด้านอุตสาหกรรม มีการผลิตผลิตภัณฑ์และอาหารต่างๆ เช่น วุ้น,แยม ฯลฯ โดยอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทำให้เมื่อรับประทานไปจะรู้สึกอิ่มนาน เนื่องจากมีเพคตินเป็นส่วนประกอบ อาจมีความเข้มข้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นโครงงานนี้จะทดลองโดยการต้มแอปเปิ้ลทำให้เพคตินออกมา จากนั้นก็นำไปทำวุ้น โดยเพคตินจะใช้เวลาเคี่ยวต่างกันเพื่อสังเกตความเข้มข้นและความหนืดของวุ้น