วัสดุเย็บชนิดแผลละลายได้จากสาร CMC

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกุล เลื่อนทอง, สิริรัตน์ แข้คำ, สิริกร ลาภจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้จากสาร CMC

ชื่อนักเรียน : นางสาวสิริกุล เลื่อนทอง

นางสาวสิริรัตน์ แข้คำ

นายสิริกร ลาภจิต

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : นางอรวรรณ รัมพณีนิล

นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส

ระยะเวลาทำโครงงาน :

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องวัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้จากสาร CMC จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อทำวัสดุเย็บแผลโดยการใช้ CMC และศึกษาโครงสร้าง การสังเคราะห์ หรือประโยชน์ของ CMC จากการศึกษาดังกล่าวทำให้กลุ่มข้าพเจ้าทราบว่า CMC หรือ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จัดเป็นโพลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ และผลิตภัณฑ์ได้มาจากชานอ้อยมีสมบัติเป็นสารที่เพิ่มความหนืด และช่วยในการยึดเกาะ ละลายได้ในน้ำ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ทั้งในปัจจุบันยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผงซักฟอก อาหาร หรือแท้กระทั่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้ได้ว่า CMC จากชานอ้อยมีประโยชน์แทบจะทุกด้าน และชานอ้อยยังเป็นวัสดุราคาถูก หาได้ง่าย นอกจากนี้ยังนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จึงเป็นการสกัดนำสาร CMC จากชานอ้อยมาต่อยอดใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยนำมาเป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์ไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ จากแนวคิดที่จะนำสาร CMC มาทดแทนไคตินซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของไหมเย็บแผลชนิดละลายได้