ผลของค่า pH ของน้ำต่อปัจจัยการวางไข่ของยุงแต่ละสายพันธุ์ (พื้นที่ศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทอฝัน สุนทรากร, นภัสวรรณ รัตนบุรี, นันท์นลิน มรกต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร บุญเกิด, นุสรา คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับ: มัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภท: โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงงาน: ผลของค่า pH ของน้ำต่อปัจจัยการวางไข่ของยุงแต่ละสายพันธุ์ (พื้นที่ศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทอฝัน สุนทรากร

เด็กหญิงนภัสวรรณ รัตนบุรี

เด็กหญิงนันท์นลิน มรกต

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวศศิธร บุญเกิด , นางสาวนุสรา คงทอง

โรงเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

โครงงานผลของค่าpHของน้ำต่อปัจจัยการวางไข่ของยุงแต่ละสายพันธุ์(พื้นที่ศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

มีวัตถุประสงค์จัดทำเพื่อที่จะทำการศึกษาค่า pH ของน้ำที่มีผลต่อการวางไข่ของยุงรวมถึงการเจริญเติบโตของลูกน้ำในน้ำแต่ละค่า pH เพื่อนำผลที่ได้มาศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลทำให้ยุงแต่ละสายพันธ์มีการวางไข่และเจริญเติบโตได้ เนื่องจากในปัจจุบันมีคนที่เป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะจำนวนมาก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ชิคุนกุนย่า ไข้สมองอักเสบ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งยุงแต่ละสายพันธ์จะวางไข่และมีการเจริญเติบโตในน้ำจนถึงระยะที่ 3 ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองโดยกำหนดให้มีน้ำมีค่าpHตั้งแต่ค่า pH 5-9 และนำไปใส่บีกเกอร์ ทั้งหมด 5 บีกเกอร์ โดยใส่ลูกน้ำบีกเกอร์ละ 10 ตัวต่อหนึ่งชุดการทดลอง ซึ่งจะทำครั้งละ 3 ชุดการทดลอง จากนั้นนำมาบันทึกผลการเจริญเติบโตของลูกน้ำรวมถึงอัตราการเหลือรอดของลูกน้ำในแต่ละค่า pH และทำการสำรวจตรวจวัดค่าpHในแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ได้มีการตรวจพบลูกน้ำยุงในพื้นที่ศึกษาและแยกชนิดของลูกน้ำยุงแต่ละสายพันธ์เพื่อหาความสัมพันธ์ของค่าpHกับสายพันธ์ของลูกน้ำยุงที่พบและนำมาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดจำนวนยุงผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะต่อไป