ผลของสารสกัดจากปลีกล้วยต่อการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และ การต้านสารอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวดี หนูปลอด, อังศวีร์ ชูคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา เชาวลิต, ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการตรวจพบพบผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นในระดับโลก เนื่องจากคนทั่วทุกมุมโลกชอบกิน อาหารรสหวานเพื่อคลายเครียดและเพื่อความอร่อยถูกปาก ซึ่งอาหารเหล่านั้นประกอบไปด้วยน้ําตาลเป็นจํานวน มากและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน เนื่องจากการรับประทานปริมาณน้ําตาลที่สูงเกินที่ร่างกายจะนําไปใช้ ในแต่ละวันจนมีการสะสมในร่างกาย

เอนไซม์แอลฟากลโูคซิเดส เป็นเอนไซม์ที่มักพบในบริเวณลําไส้เล็ก ทําหน้าที่ย่อยน้ำตาลโมเลกลุคู่ ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น กลูโคสเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและนําไปใช้เลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายซึ่งทั้งสองเอนไซม์เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเนื่องจากมีหน้าที่เปลี่ยนแป้งจนเป็นน้ำตาลกลโูคสจนถูกดูดซึมเข้าร่างกายในที่สุด ซึ่งถ้าเราทําการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์สองชนิดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการชะลอหรือยับยั้ง การดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลดลงทําให้ผู้ป่วยที่เสี่ยงเกิด โรคเบาหวานหรือเป็นโรคเบาหวานเกิดสภาวะการคั่งของน้ำตาลในเลือดลดลงด้วย

หัวปลีหรือปลีกล้วย (Banana flower, banana blossom) คือส่วนที่เป็นดอกของต้นกล้วย ซึ่งจะคลี่ กาบที่มีผลกล้วยซ่อนอยู่ภายในหลายๆ ผลรวมกัน เรียกว่า หวี มันจะเจริญงอกงามคลี่กาบหวีกล้วยออกไป เรื่อยๆ หลายๆ หวีรวมกัน เรียกว่าเครือ ในตอนท้ายๆ ของเครือ ดอกกล้วยมักจะหยุดการคลี่กาบและจะไม่มีผล กล้วยออกมา ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ทำเป็นอาหาร โดยเฉพาะอาหารบำรุงน้ำนม นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์ใน การลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงเลือด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสารหยาบในปลีกล้วยของกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเถื่อน และกล้วยน้ำว้ามีส่วนช่วยในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์กลูโคซิเดสได้ ทำให้ร่างกายลดการ ดูดซึมน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นผลทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้

โดยธรรมชาติแล้วร่างกายจะมีการสร้างอนุมูล อิสระอยู่เวลาจากกระบวนการเมทาบอลิซึมภายในเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้ไปศึกษางานวิจัยและบทความต่างๆ พบว่ากระบวนการต้านอนุมูลอิสระสามารถใช้สารสกัดหยาบจากปลีกล้วยของกล้วยน้ำว้า กล้วยเล็บมือนาง และกล้วยเถื่อนได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นปัญหาตรงส่วนนี้จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทำโครงงาน ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารสกัดหยาบในปลีกล้วยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยเล็บมือนาง กล้วยเถื่อน และกล้วย น้ำว้า เพื่อให้ได้สารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ได้ดีที่สุด