ผลของการเสริม Mycorrhiza ต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในสภาวะเค็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา แก้วพิชัย, ศศวรรณ รอดเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธุ์ข้าวพื้นเมืองมีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทําให้เป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมที่สําคัญในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเจริญเติบโตและการตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวไข่มดริ้น3 และข้าวยาโคในสภาวะเครียดเกลือ และเพื่อศึกษาผลของการเสริม Mycorrhiza ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวไข่มดริ้น3 และข้าวยาโคในสภาวะเครียดเกลือ โดยจัดกลุ่มการทดลองเพื่อประเมินลักษณะทนเค็มในข้าวพื้นเมืองพันธุ์ข้าวไข่มดริ้น3 และข้าวยาโค ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10,15 mM โดยเริ่มจากการเพาะเมล็ดข้าวในสารละลายปุ๋ยสูตร AB แล้วจึงเตรียมกระบะชุดปลูกไฮโดโปนิกส์ พร้อมความเข้มข้นของ NaCl ตามลำดับ จำนวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ไม่ใส่เชื้อ Mycorrhiza ในการปลูก และชุดการทดลองที่ 2 ใส่เชื้อ Mycorrhiza โดยมีกำหนดวัดอัตราการเจริญเติบโตปริมาณคลอโรฟิลล์ และปริมาณโพลีนทุกๆ 7 วัน ได้แก่ วันที่ 0,7,14,21,28 นับจากวันเริ่มทำการทดลอง โดยการทดลองนี้วิเคราะห์การเจริญเติบโต(ความยาวราก, น้ำหนักแห้งของราก, น้ำหนักแห้งของลำต้นและใบ, ความยาวของใบ) วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ และวิเคราะห์ปริมาณโพลีน เพื่อศึกษาผลของการเสริม Mycorrhiza ต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในสภาวะเค็ม