การศึกษาสารธรรมชาติที่มีสมบัติเพื่อช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรรมชาติของผักกินใบในท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขวิมล สุริรักษ์, ลลิดา จิตรบวรวงศ์, วชิราธร ช่างทำดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการเก็บรักษาผักมีสภาพความสดในท้องตลาดเพื่อให้มีความสดน่ารับประทานมากขึ้น และเป็นแนวทางในการจดัการผลิตทางการเกษตร คณะผูจ้ดัทา โครงงานจึงจดัทา โครงงานการศึกษาสาร ธรรมชาติที่มีสมบัติเพื่อช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรรมชาติของผักกินใบในท้องตลาด พบว่า พืชผักในท้องตลาดที่เสียสภาพจากการคายน ้าได้ง่าย คือ ผักกวางตุ้ง โดยชิ้นส่วนใบพืชเสียสภาพจาก การทดลองในเวลา 2 ชั่วโมง รองลงมาคือ คือผกับุง้จีน ผักชีไทยและผักชีใบเลื่อย โดยเสียสภาพที่ 3 ชั่วโมง ส่วนผักที่เสียสภาพได้ ยากคือ กะหล่า ปลี และผักคะน้าโดยมีชิ้นส่วนที่เสียสภาพ ที่ 8 ชั่วโมง สารธรรมชาติ ชนิดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการที่ยืดอายุความสดของผกัคือ สารละลายน ้าหมักชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพ ทั้งการคืนสภาพความสดของชิ้นส่วนผักทดลองโดยสารละลายน ้า หมกัชีวภาพทุกชนิดสามารถคืนสภาพ ชิ้นส่วนใบผักให้กลับมีความสดได้ในเวลา 1 ชั่วโมง ส่วนสารที่ชะลอการเสียสภาพความสดพบที่ดีที่สุดคือ สารละลายน ้าหมักชีวภาพจากสมอไทยมีประสิทธิภาพ ความเขม้ขน้ 1% โดยปริมาตรชะลอความเหี่ยวได้ นานถึง 10 ชั่วโมง รองลงมาคือ น ้าหมักชีวภาพจากจากผลล าไย น ้าหมักชีวภาพจากโสมไทย น ้าหมักชีวภาพ จากผักรวม และน ้ากลั่นฝาถังตามล าดับ ซึ่งสารธรรมชาติดังกล่าวช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาพืชผักกินใบ หลังเก็บเกี่ยว โดยการชะลอการเสียสภาพความสดในใบพืชจริง โดยไม่แสดงการเสียสภาพได้นาน ถึง 5 ชั่วโมง จากปัญหาการเก็บรักษาผักมีสภาพความสดในท้องตลาดเพื่อให้มีความสดน่ารับประทานมากขึ้น และเป็นแนวทางในการจดัการผลิตทางการเกษตร คณะผูจ้ดัทา โครงงานจึงจดัทา โครงงานการศึกษาสาร ธรรมชาติที่มีสมบัติเพื่อช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรรมชาติของผักกินใบในท้องตลาด พบว่า พืชผักในท้องตลาดที่เสียสภาพจากการคายน ้าได้ง่าย คือ ผักกวางตุ้ง โดยชิ้นส่วนใบพืชเสียสภาพจาก การทดลองในเวลา 2 ชั่วโมง รองลงมาคือ คือผกับุง้จีน ผักชีไทยและผักชีใบเลื่อย โดยเสียสภาพที่ 3 ชั่วโมง ส่วนผักที่เสียสภาพได้ ยากคือ กะหล่า ปลี และผักคะน้าโดยมีชิ้นส่วนที่เสียสภาพ ที่ 8 ชั่วโมง สารธรรมชาติ ชนิดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการที่ยืดอายุความสดของผกัคือ สารละลายน ้าหมักชีวภาพโดยมีประสิทธิภาพ ทั้งการคืนสภาพความสดของชิ้นส่วนผักทดลองโดยสารละลายน ้า หมกัชีวภาพทุกชนิดสามารถคืนสภาพ ชิ้นส่วนใบผักให้กลับมีความสดได้ในเวลา 1 ชั่วโมง ส่วนสารที่ชะลอการเสียสภาพความสดพบที่ดีที่สุดคือ สารละลายน ้าหมักชีวภาพจากสมอไทยมีประสิทธิภาพ ความเขม้ขน้ 1% โดยปริมาตรชะลอความเหี่ยวได้ นานถึง 10 ชั่วโมง รองลงมาคือ น ้าหมักชีวภาพจากจากผลล าไย น ้าหมักชีวภาพจากโสมไทย น ้าหมักชีวภาพ จากผักรวม และน ้ากลั่นฝาถังตามล าดับ ซึ่งสารธรรมชาติดังกล่าวช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาพืชผักกินใบ หลังเก็บเกี่ยว โดยการชะลอการเสียสภาพความสดในใบพืชจริง โดยไม่แสดงการเสียสภาพได้นาน ถึง 5 ชั่วโมง