การศึกษาผลของตะลิงปลิงต่อการขจัดคราบยางกล้วยบนเครื่องนุ่งห่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา จักษุจินดา, ภานุชนาถ นุ้ยเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เสื้อผ้า เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกและเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไป บางครั้งความไม่ตั้งใจของผู้ที่สวมใส่ ทำให้เสื้อผ้าเกิดรอยเปื้อนได้ ซึ่งมีทั้งรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดได้ง่ายและยาก หรือบางครั้งทำความสะอาดได้ไม่หมดยังคงมีคราบสกปรกติดบนเสื้อผ้าอยู่ ซึ่งสาเหตุที่คราบสกปรกออกได้ยากนั้น เป็นเพราะสารที่ซึมเข้าไปติดแน่น ซักไม่ออก ถ้าคราบสกปรกเกิดซ้ำที่เดิมอีกก็จะทำให้คราบมีสีเข้มขึ้น เช่น ยางกล้วยเมื่อซึมลงไปบนเสื้อผ้าจะติดแน่นซักไม่ออก เพราะยางกล้วยมีลักษณะเป็นยาง หากปล่อยไว้โดยไม่รีบทำความสะอาด จะทำให้คราบเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นยากต่อการซักล้างหรือกำจัดคราบ

เนื่องจากชาวสวนที่ทำงานเกี่ยวกับกล้วย มีปัญหาเสื้อผ้าติดคราบยางกล้วย ซึ่งยางกล้วยนั้น ถ้าเมื่อติดอยู่บนเสื้อผ้าแล้ว จะเป็นสีน้ำตาลเข้มมาก และจะไม่สามารถซักออกได้เอง เพราะยางกล้วยจะมีลักษณะเป็นยางเมื่อสัมผัส หรือซึมเข้าสู่ผิวผ้า ซึ่งยากต่อการซักหรือการกำจัดคราบ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่า สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถซักล้างรอยเปื้อนออกจากเสื้อผ้าได้ เช่น น้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอย่างน้ำตะลิงปลิงที่มีกรดออกซาลิก ซึ่งช่วยในการจัดคราบต่างๆได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบยางกล้วยด้วยผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งผู้จัดทำได้เลือกผลไม้มา 4 ชนิดในการทำการศึกษาเปรียบเทียบ คือ มะนาว

มะกรูด มะเฟือง และตะลิงปลิง และนำผลไม้รสเปรี้ยวที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบที่ดีที่สุดไปพัฒนาต่อกับผงซักฟอกที่ใช้ในครัวเรือน โดยจะสังเกตความสะอาดของผ้าที่เปื้อนคราบยางกล้วยที่ใช้ในการศึกษา