การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ Trichoderma harzianum ในการกำจัดเชื้อรา Pythium aphanidermatum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐฌา ปทุมเพชร, กุลภัสสร์ โชตแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ, เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์