การศึกษาผลของสมุนไพรพื้นบ้านในการกำจัดมอดหัวปล้องในข้าวเปลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัยรีณ เสนาคำ, นวพร ดาบพิมพ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกข้าวเป็นพืชหลัก และคน ไทยยังบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอีกด้วย ข้าวเปลือกถูกทำลายโดยมีแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ คือ มอด ซึ่งมอดที่ก่อความเสียหายให้กับข้าวเปลือกมากที่สุดคือ มอดหัวป้อมหรือมอดข้าวเปลือก (Rhyzopertha dominica) โดยกัดทำลายเมล็ดข้าวเปลือกทำให้เป็นรู สูญเสียน้ำหนัก และคุณค่าทาง อาหาร ส่งผลให้คุณภาพของข้าวเปลือกลดลง จึงทำการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดมอดหัวป้อม ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทย 3 ชนิด คือ พริกไทยดำ กานพลู และใบกระวาน โดยนำสารสกัดที่ ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำมาเจือจางให้มีความเข้มข้น 10% 30%และ50% โดยปริมาตร ด้วยวิธีฉีดพ่นลงในจานเพาะเชื้อที่บรรจุข้าวเปลือกและมอดหัวป้อมนับการตายของมอดหลังได้รับสารสกัดเป็นเวลา 15 30 45 60 75 90 105 และ 120 นาที พบว่า มอดเมื่อได้รับสารสกัดจากเข้มข้น 100% โดยปริมาตร ทำให้มอดทั้งหมดตายภายในเวลาที่สั้นที่สุด ดังนั้น สารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านมีประสิทธิภาพในการกำจัดมอดมากเมื่อมีความเข้มข้นมาก