การย้อมผ้าฝ้ายจากสีที่สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญดา ดงใหญ่, บุษบาวรรณ แวงวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมาใช้ย้อมสีผ้าฝ้าย จะมีสองขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนการเตรียมสีย้อม โดยนำผลเมล็ดฟักข้าวสุกมาแกะเมล็ดออก นำเมล็ดที่ได้มาลอกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงออก นำเยื่อหุ้มเมล็ดที่ได้ไปกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นนำน้ำที่ได้จากการกรองไปต้มในหม้อขนาดใหญ่จนเดือดแล้วเติมเกลือลงไป ขั้นตอนการย้อม นำผ้าฝ้ายไปต้มในน้ำสบู่ประมาณ 30 นาที จากนั้นนำขึ้นมาผึ่งให้เย็นแล้วนำไปซักในน้ำสะอาด นำน้ำจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่ได้จากการเตรียมมาต้มจนเดือด นำผ้าฝ้ายที่ไล่ไขมันไว้แล้วลงมาต้มต่อประมาณ 45 นาที แล้วจึงนำผ้าฝ้ายที่ย้อมเสร็จออกไปผึ่งให้สะเด็ดน้ำและตากจนแห้ง จากนั้นนำผ้าที่ได้ไปซักให้สะอาด และนำไปทดสอบความคงทนต่อการซัก กรด-เบส แสง และความเข้มสีตามลำดับ