เครื่องผลิตเชื้อเพลิงเหลวและไฟฟ้าจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทพัฒน์ ช่วยบุดดา, อนันตชัย หงษ์ทอง, ศราวุธ สารีบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรสนั่น นนที, ณรงค์ศักดิ์ เเสงขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในทุกๆด้าน การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ

แข่งขันด้านธุรกิจก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ปริมาณพลังงานที่เหลืออยู่อย่างจำกัด ในโลกของเรานั้น มีปริมาณน้อยลงทุกๆวัน เช่น พลังงานไฟฟ้า น้ำมันดิบ เป็นต้น และจากการที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ก็ส่งผล ให้เกิดการแข่งขันและการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะในแต่ละวันเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในโลกก็ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะเช่นกัน เช่น น้ำเสีย เป็นแหล่งเชื้อโรค ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทัศนวิสัยไม่ดี เป็นต้น ขยะที่มากมายที่ไม่สามารถทำลายได้ทัน ก็เกิดเป็นบ่อขยะ ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะขยะที่กำจัดได้ยาก อย่างเช่น ขยะพลาสติก หากนำไปเผาก็จะเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ หากนำไปฝังกลบก็ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากๆ

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับขยะและพลังงาน และมีความสนใจในการลดปริมาณขยะที่กำจัดได้ยากอย่างขยะพลาสติกให้น้อยลง และนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแบบไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทางขณะผู้จัดทำจึงได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการแปลงรูปขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส(pyrolysis) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงเหลวที่มีคุณสมบัติคล้ายกับน้ำมัน และเพื่อการกำจัดขยะแบบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตไฟฟ้าจากเตาความร้อนจากกระบวนการไพโรไลซิส(pyrolysis) ด้วยชุดอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก